YHVH: adevărul despre ”Yaweh/Iehova”. Să dăm jos masca creștinismului

Dintotdeauna, biblia iudeo-creștină a folosit frica extremă ca pe o unealtă, pentru a ține oamenii departe de ocultism, magie, ”vrăjitorie” și lucrările minții. În articolul care urmează, motivele sunt scoase la lumină. Pentru ca o vrajă de dimensiunile creștinismului să aibă succes, este important ca victima să nu aibă cunoștința necesară, ci să fie o oaie cumințică care pur și simplu ”crede” tot ceea ce i se spune.

Exod 22:18 Pe vrăjitoare să n-o lași să trăiască.

”YHVH” sau ”Yaweh/Iehova” nu este nimic altceva decât un sistem de magie evreiască. ”YHVH” mai este cunoscut și ca ”tetragramaton”, și reprezintă cele patru direcții și cele patru elemente; ”INRI” și cele ”patru evanghelii” înseamnă exact același lucru. Acestea reprezintă cele patru cornere vrăjitorești și cele patru elemente, care sunt atât de importante în orice lucrare magică. ”YHVH” este folosit în mod excesiv în magia evreiască; evreii au furat Cabala de la egipteni, și au corupt-o. În mod tradițional, aceasta este incantată ”Yod Heh Vau Heh”, în diferite combinații.

Popoarelor Gentile le-au fost băgat creștinismul pe gât cu forța, pentru a ne dezbrăca de toată cunoștința și puterea spirituală. Cei aflați la conducere, adică evreii, controlează ambele părți aflate în opoziție, în defavoarea părții de mijloc. Asta înseamnă că ei lucrează din interiorul ambelor părți – ambele ciondănindu-se una cu cealaltă, în timp ce amândouă lucrează la materializarea aceleiași agende. Acest lucru este analog unui polițist care, în mod public este implicat în diferite programe antidrog, în timp ce în secret, vinde și distribuie droguri fără ca familia sau comunitatea lui să aibă habar de asta.

După dărâmarea Templului lui Solomon de către romani, în anii 70 e.n., creștinismul a fost inventat de către evrei (în frunte cu Pavel sau ”Saul din Tars”), plecând de la îndrăzneața dorință de a controla lumea, folosindu-se de puterile minții și ale sufletului. Evreii înșiși cunosc faptul că nazarineanul este un caracter fictiv, care are la bază peste 18 eroi preluați din panteonurile păgâne. Cu secolele de credință în această entitate și cu energia psihică care a fost turnată în ea prin rugăciuni, aceasta a prins viață.
Spre exemplu, Odin a fost spânzurat de un copac, Set a fost crucificat pe o ”furka”, Buddha a stat sub pomul Bo (boa – șarpe) pentru iluminare, și lista poate continua. Cea mai mare parte din caracterul nazarineanului a fost furat din Zeul persan ”Mithra”. Atunci când faci o vrajă, este întotdeauna important să stabilești o conexiune psihică/subliminală.

În cazul creștinismului, toți Zeii originali ai păgânilor au fost legați și înlocuiți cu zeitățile fictive ale evreilor. Evreica fecioară Maria a luat locul lui Astaroth, evreul Moise a fost furat din Sargon (amândoi au fost născuți în secret, abandonați pe un râu într-un coș și adoptați de familia regală), evreul Abraham a fost furat din Zeul hindus Brahma. Și apropo, în sanscrită ”Brahma” înseamnă ”multitudine” … la fel ca ”Abraham”, în biblie. Și din nou, lista poate continua. Pentru mai multe informații despre asta, aruncă o privire peste Creștinismul Expus 

Nu există nimic în religia creștină (și islamică), care să nu fie furat și corupt din religiile păgâne care au precedat-o cu sute și mii de ani. Zeii păgâni – care reprezentau o puternică amintire rasială în mințile Gentililor – au fost înlocuiți cu caractere evreiești, cărora Gentilii au fost forțați să le dea o închinare și o supunere de sclav. Acest lucru a pregătit scena pentru un control și o putere imensă pentru evrei.

Încă de la început, creștinismul a fost o unealtă de îndepărtare a cunoștinței și puterii spirituale de la populația gentilă și, de asemenea, de a ne ține departe de Zeii noștri – în special de Adevăratul Zeu Creator Satan, care înseamnă ”inamic/adversar” în ebraică. Preoții și conducătorii Gentililor au fost torturați și omorâți. Toți ceilalți care nu au acceptat creștinismul au suferit aceiași soartă, și orice Gentil care era suspectat că avea ceva legături cu vechile religii era etichetat drept ”eretic” și omorât. Bineînțeles că tot evreii sunt aceia care se văicăresc și se tânguiesc că bisericile creștine le-au persecutat micile lor comunități, în Evul Mediu; însă acesta nu este decât veșnica lor tactică prin care joacă în ambele părți aflate în opoziție, în defavoarea părții de mijloc. Conducătorilor evrei nu le pasă că trebuie să mai sacrifice câțiva dintre ai lor, atâta timp cât acest lucru contribuie la avansarea agendei lor. Și apropo, Tomás de Torquemada, primul mare inchizitor al Spaniei, a fost evreu.

Evreii au avut control total asupra Bisericii Catolice (biserica creștină originală), de la bun început. Cea mai mare parte din papalitatea catolică au fost de origine evreiască, cum e și cazul ultimului papă Ioan Paul II, care a fost născut de o evreică (Katz), fiind deci recunoscut ca evreu de către evreimea ortodoxă. Prin sacramentul confesiunii catolice, clerul catolic i-a avut la mână pe toți liderii și pe toată nobilimea gentilă, știindu-le cele mai adânci și întunecate secrete.

Biserica Catolică este piatra prețioasă a evreilor. De când cu reforma protestanților, aceștia au dobândit controlul și asupra sectelor. ”Consiliul Mondial al Bisericilor” este un alt exemplu.

Prin creștini, evreii au avut dintotdeauna la dispoziție un vast zăcământ de energie psihică din care să se adape. 
Evreii s-au auto-numit ”aleșii lui dumnezeu”; cea mai mare vedetă din creștinism, nazarineanul, este evreu (și o formă mentală puternică); fecioara Maria și soțul ei sunt amândoi evrei; cei 12 apostoli ai nazarineanului (12+nazarineanul= 13, numărul membrilor unui covan – încă un lucru furat din religiile Păgânilor Antici) au fost toți evrei. Pe lângă asta, toate caracterele din Vechiul și Noul Testament au fost furate din tradițiile și panteonurile gentile, care au fost înlocuite cu acești evrei ”aleși”.

Apoi, Gentilul creștin de rând, ignorant cu privire la ocult și la lucrările clandestine ale evreilor, continuă să toarne mai multă și mai multă energie psihică în acest vortex de energie prin devotament și rugăciune, după care vine și se minunează cum se face că această rasă minoritară deține cea mai mare parte din puterea și averea lumii. Creștinii s-au aflat sub o puternică vrajă, timp de secole.

Ne-au deconectat de la Zeii noștri, de la tradițiile și moștenirea noastă religioasă și spirituală prin ucidere în masă și prin frică; ne-au înlocuit istoria cu minciuni gogonate în timp ce ei colectau și scoteau din circulație întreaga cunoștință gentilă.

Gunoiul lor angelic – majoritatea dintre ei au numele din șapte litere: Gabriel, Raphael, etc. Numărul șapte reprezintă cele șapte chakre, iar numele lor au fost folosite pentru a-i lega pe Zeii Gentililor și pentru a-i transforma în sclavi în ”Goetia”. Cărțile negre goetice sau ”grimoarele”, toate au fost scrise de evrei, cum sunt: The Key of Solomon”, ” The Sacred Magic of Abramelin the Mage” și multe altele (le poți găsi cu ușurință pe Internet) – în original, acestea toate au fost scrise în ebraică, pentru că majoritatea Gentililor nu înțeleg această limbă. Toate folosesc simboluri și incantații în ebraică, direcționând blasfemii intense la adresa Zeilor Gentili, care au fost transformați în ființe diabolice, demoni și monștrii vrednici de osândă.

Creștinismul operează în trepte. Din moment ce este fictiv, acesta nu este statornic din punct de vedere spiritual. Din când în când, anumiți creștini au accesat acest vortex de energie, obținând rezultate. Grupurile de rugăciune pun energie în mișcare. Creștinilor amăgiți li se spune să ”aibă credință”. Credința este necesară dacă vrei ca o vrajă sau o lucrare a minții să aibă succes. Cei mai mulți creștini nu au primit niciodată vreun răspuns la rugăciunile lor. Acele foarte puține cazuri care au primit un ”răspuns” la rugăciunile lor, țin mulțimile în ovație – fără să realizeze măcar că nu e vorba de nici un ”miracol” ci doar de puterea minții lor. Obiectivul final al creștinismului este ateismul. Ateistul nu crede în nimic și nesocotește tot ceea ce ține de ”supranatural” sau de ocult. Ateistul este ca un miel blând care așteaptă să fie manipulat de aceia care dețin cunoștință și putere ocultă.