Templul lui Solomon

Acum, aceia care cred ca Fancmasoneria Moderna este a lui Satan, să se mai gândească odată! Francmasoneria care, la început, era un ordin Gentil, a fost infiltrat şi preluat de evrei. 

Mai jos este un citat din cartea „Rule by Secrecy" scisă de Jim Marrs, (c) 2000, paginile 58 - 59:
„Această dinastie bancară secretă a fost începută de Mayer Amschel Bauer, un evreu de origine germană, născut în Frankfurt pe 23 februarie 1744 ..."
„Tânărul Mayer a studiat pentru a ajunge Rabin. A fost şcolit cu precădere în Hashkalah, un loc în care se împleteau religia, dreptul evreiesc şi logica."
„Moartea părinţilor lui l-a forţat pe Mayer să părăsească şcoala rabinică şi să intre ca ucenic într-o casă bancară.

Învăţând repede comerţul, acesta a devenit agent financiar la curtea lui William IX, administrator roial al regiunii Hesse-Kassel şi un francmason remarcabil. A intrat în graţiile lui William, care era doar cu un an mai în vârstă decât el, atunci când a început să împărtăşească interesele acestuia pentru Francmasonerie şi antichităţi. Mayer căuta monede antice pe care le vindea binefăcătorului său la preţuiri mult mai reduse. Luând în considerare pregătirea sa rabinică şi căutările sale serioase după antichităţi, acesta a căpătat cu siguranţă o profundă înţelegere a misterelor antice, cu precădere a cabalei evreieşti. Tot în această perioadă, metafizica cabalei evreieşti a început să se îmbine cu tradiţiile Francmasoneriei."

Evreii infiltrează orice fel de sursă de putere a Gentililor. Din interior, aceştia fie dobândesc control total, fie caută să o eradicheze prin corupţie.

Francmasoneria Modernă este orientată spre reconstruirea „Templului lui Solomon". Oricine are cunoştiinţe despre construirea acestui edificiu biblic, ştie că Demonii noştrii, mai ales Asmodeus, au fost abuzaţi în mod vicios şi forţaţi de „Solomon" - cunoscut şi ca „Shlomo" - să-l construiască, împotriva voinţei lor. Citându-l pe Lewis Ginzberg din cartea sa Legends of the Jews (Legendele evreilor), Asmodeus era „în lanţuri". După cum cei mai mulţi dintre noi ştiu deja, Demonii (Zeii Gentililor) Goetici au fost legaţi şi degradaţi timp de secole. Asmodeus mi-a explicat multe şi mi-a răspuns celor mai multe întrebări referitoare la subiectul de faţă. „Templul" evreiesc „al lui Solomon" este o alegorie, fiind şi una din temele de bază ale bibliei iudeo-creştine. Întreaga biblie este o unealtă subliminală care utilizează energia psihică a maselor şi care este consolidată cu putere ocultă şi magie.

Lucrurile stau în felul următor: Solomon avea o bogăţie inimaginabil de vastă. „Templul lui Solomon" îl simbolizează pe poporul evreu (Israel) ca întreg.

* 1 Împăraţi 4:1 Împăratul Solomon era împărat peste tot Israelul.
20  Iuda şi Israel erau în număr foarte mare, ca nisipul de pe ţărmul mării. Ei mâncau, beau şi se înveseleau.
21  Solomon mai stăpânea şi toate împărăţiile de la Râu până în ţara Filistenilor şi până la hotarul Egiptului. Ei îi aduceau daruri, şi au fost supuşi lui Solomon tot timpul vieţii lui.
22  În fiecare zi Solomon mânca: treizeci de cori de floare de făină, şi şaizeci de cori de altă făină,
23  zece boi graşi, douăzeci de boi de păscut, şi o sută de oi, afară de cerbi, căprioare, ciute şi păsări îngrăşate.
24  Stăpânea peste toată ţara de dincoace de Râu, de la Tifsah până la Gaza, peste toţi împărăţii de dincoace de Râu. Şi avea pace pretutindeni de jur împrejur.
25  Iuda şi Israel, de la Dan până la Beer-Şeba, au locuit în linişte fiecare sub via lui şi sub smochinul lui, în tot timpul lui Solomon.
26  Solomon avea patruzeci de mii de iesle pentru caii de la carele lui, şi douăsprezece mii de călăreţi.
27  Îngrijitorii îngrijeau de hrana împăratului Solomon şi a tuturor celor ce se apropiau de masa lui, fiecare în luna lui; şi nu lăsau să fie vreo lipsă.
28  Aduceau şi orz şi paie pentru armăsari şi fugari, în locul unde se afla împăratul, fiecare după poruncile pe care le primise.
29  Dumnezeu a dat lui Solomon înţelepciune, foarte mare pricepere, şi cunoştinţe multe ca nisipul de pe ţărmul mării.
30  Înţelepciunea lui Solomon întrecea înţelepciunea tuturor fiilor Răsăritului şi toată înţelepciunea Egiptenilor.
31  El era mai înţelept decât orice om, mai mult decât Etan, Ezrahitul, mai mult decât Heman, Calcol şi Darda, fiii lui Mahol; şi faima lui se răspândise printre toate neamurile, dimprejur.
32  A rostit trei mii de pilde, şi a alcătuit o mie cinci cântări.
33  A vorbit despre copaci, de la cedrul din Liban până la isopul care creşte pe zid, a vorbit de asemenea despre dobitoace, despre păsări, despre târâtoare şi despre peşti.
34  Veneau oameni din toate popoarele să asculte înţelepciunea lui Solomon, din partea tuturor împăraţilor pământului care auziseră vorbindu-se de înţelepciunea lui.

* 1 Împăraţi 10:21  Toate paharele împăratului Solomon erau de aur, şi toate vasele din casa pădurii Libanului erau de aur curat. Nimic nu era de argint: pe vremea lui Solomon argintul n-avea nici o trecere.
22  Căci împăratul avea pe mare corăbii din Tars cu ale lui Hiram; şi corăbiile din Tars veneau la fiecare trei ani, aducând aur şi argint, fildeş, maimuţe şi păuni.
23  Împăratul Solomon a întrecut pe toţi împăraţii pământului în bogăţii şi înţelepciune.
24  Toată lumea căuta să vadă pe Solomon, ca să audă înţelepciunea pe care o pusese Dumnezeu în inima lui.
25  Şi fiecare îşi aducea darul lui: lucruri de argint şi lucruri de aur, haine, arme, mirodenii, cai şi catâri; aşa era în fiecare an.
26  Solomon a strâns care şi călărime; avea o mie patru sute de care şi douăsprezece mii de călăreţi, pe care i-a pus în cetăţile unde îşi ţinea carele şi la Ierusalim lângă împărat.

 „Solomon" mai avea şi câteva sute de neveste şi un belşug în orice alt lucru.

Bun, și ce se întâmplă cu Gentilii? Citeşte în continuare ...

* 1 Împăraţi 9:20  Iar pe tot poporul care mai rămăsese din Amoriţi, Hetiţi, Fereziţi, Heviţi şi Iebusiţi, ne făcând parte din copiii lui Israel,
21  pe urmaşii lor, care mai rămăseseră după ei în ţară şi pe care copiii lui Israel nu-i putuseră nimici cu desăvârşire, Solomon i-a luat ca robi de corvoadă, şi aşa au fost până în ziua de astăzi.
22  Dar Solomon n-a întrebuinţat ca robi de corvoadă pe copiii lui Israel; căci ei erau oameni de război, slujitorii lui, căpeteniile lui, căpitanii lui, cârmuitorii carelor şi călărimii lui.

Neamurile care nu au fost NIMICITE CU DESĂVÂRŞIRE" de către „copii lui Israel." Au fost făcuţi SCLAVI". PRINZI IDEA????

Zeii Gentililor au fost legați de şi abuzaţi în mod vicios de evrei, după care a urmat uciderea în masă a popoarelor Gentile şi transformarea în sclavi a supravieţuitorilor. Asmodeus mi-a explicat că „Templul lui Solomon" reprezintă „imperiul evreilor".

Nazarineanul este o altă alegorie în care cei 12 apostoli reprezintă cele 12 triburi ale lui Israel, pe care acesta le uneşte. Întreaga biblie blestemată nu este nimic altceva decât o puternică lucrare subliminală, o alegorie, în care evreii îşi crează istoria lor fictivă (furată din legendele Gentile pe care le-au sucit și pervertit), uzurpând întreaga cunoştiinţă.

(Solomon i-a cerut „dumnezeului" evreiesc înţelepciune, întrucât cunoaştiinţa este cheia tuturor lucrurilor) de la Gentili, care au fost ucise în masă şi torturate până la moarte - cum a fost cazul vrăjitorilor (persoane care deţineau cunoştiinte oculte), după care Gentilii rămași au fost subjugate în sclavie, la mâna evreilor care controlează toată bogăţia şi puterea. Pasajele biblice de mai sus le spun pe toate ...

De asemenea, se mai spune că nazarineanul este descendentul direct al lui „Solomon".

O altă temă a bibliei creştine este aceea a datoriei şi a plăţii. „Adam şi Eva" au „păcătuit", aşa că omenirea trebuie să plătească pentru asta. Acesta este doar unu din numeroasele exemple. Tuturora trebuie să le pară rău şi să plătească. Acolo începe mesajul subliminal al datoriei şi a plăţii. Toţi trebuie să se simtă vinovaţi. Acest gunoi subliminal le este trâmbiţat Neamurilor încă din prima zi de viaţă.

„Puterea minţilor unite al unui număr de persoane este întotdeauna mult mai mare decât puterea minţilor lor luate separat." - The Astral Body and Other Phenomena, scrisă de Lieut. Colonel Arthur E. Powell, (c) 1927.